Skočiť na obsah
🕽 (-) , FAQ

Pravidlá ochrany osobných údajov

Úvod

Naša spoločnosť SuperFaktura, s.r.o., zapísaná do Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 81403/B, IČO 46655034, DIČ 2023513470, so sídlom Pri Suchom mlyne 6, 811 04 Bratislava (ďalej ako my alebo spoločnosť alebo v príslušnom množnom tvare) je prevádzkovateľom internetovej stránky www.superfaktura.sk (ďalej len ako internetová stránka) a poskytovateľom služby SuperFaktura.sk (ďalej len ako služba). Z tohto dôvodu Vám predkladáme naše pravidlá ochrany osobných údajov, ktoré spracúvame v súvislosti s prevádzkovaním internetovej stránky a poskytovaním služby (ďalej ako pravidlá).

Osobné údaje, ktorými disponujeme, spracúvame v súlade s právnymi predpismi platnými a účinnými na území Slovenskej republiky, najmä v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako zákon o ochrane osobných údajov) a v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).

Právny vzťah medzi nami a Vami, tzn. návštevníkmi a používateľmi, sa spravuje Všeobecnými obchodnými podmienkami platnými a účinnými pri prevádzkovaní a používaní internetovej stránky www.superfaktura.sk a poskytovaní služby SuperFaktura.sk (ďalej len ako všeobecné obchodné podmienky).

 

Osobné údaje, právne základy, účel a doba spracúvania osobných údajov

Osobnými údajmi sa rozumejú údaje týkajúce sa identifikovanej fyzickej osoby alebo identifikovateľnej fyzickej osoby, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä na základe všeobecne použiteľného identifikátora, iného identifikátora, ako je napríklad meno, priezvisko, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, alebo online identifikátor, alebo na základe jednej alebo viacerých charakteristík alebo znakov, ktoré tvoria jej fyzickú identitu, fyziologickú identitu, genetickú identitu, psychickú identitu, mentálnu identitu, ekonomickú identitu, kultúrnu identitu alebo sociálnu identitu (ďalej len ako „osobné údaje“).

 

Týmito môžu byť Vaše osobné údaje ako návštevníkov internetovej stránky a používateľov služby, ale aj osobné údaje Vašich klientov tzn. klientov návštevníkov internetovej stránky a používateľov služby  – bežné osobné údaje zvyčajne v rozsahu:
meno a priezvisko príp. titul,
adresa trvalého pobytu a/alebo korešpondenčná adresa,
telefónne číslo,
adresa elektronickej pošty (e-mail),
údaje o bankovom účte a iné (v závislosti od toho, aké ďalšie uvediete).

Osobné údaje teda získavame od používateľov služby, ale pre zjednodušenie fungovania služby aj z verejne prístupných zdrojov na www.finstat.sk a na www.creditcheck.cz.

Na to, aby sme mohli pre Vás poskytovať službu efektívne, ste povinný svoje osobné údaje uvádzať správne a pravdivo. Zároveň ste v zmysle všeobecných obchodných podmienok povinný nás bez zbytočného odkladu informovať o zmene svojich osobných údajov.

Poskytnutie osobných údajov je podmienkou uzatvorenia zmluvy a poskytovania našej služby resp. je nevyhnutné na plnenie našich povinností (poskytovanie služby) vyplývajúcich z nášho zmluvného vzťahu v zmysle všeobecných obchodných podmienok. V prípade, ak by ste nám  svoje osobné údaje neposkytli, nemohol by vzniknúť medzi nami zmluvný vzťah viažuci sa k poskytovaniu služby.

Pred vydaním všeobecných obchodných podmienok sme uskutočnili oznámenie na Úrade na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky o tom, že budeme spracovávať Vaše osobné údaje, a sme zaregistrovaní pod ev. č. 1716866.

Spracovávame osobné údaje v dvoch situáciách, a to konkrétne:

spracúvanie osobných údajov na fakturáciu v prípade, keď ste ako používateľ v pozícií prevádzkovateľa a Vaši klienti sú dotknutými osobami a zároveň ako používateľ osobné údaje týchto dotknutých osôb postupujete nám ako spoločnosti, sme v pozícii sprostredkovateľa.
Toto spracúvanie osobných údajov sa vykonáva na právnom základe podľa § 13 ods. 1 písm. b. zákona o ochrane osobných údajov tzn. spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy.

Spracúvanie osobných údajov Vašich klientov vykonávame za účelom poskytovania služby a prevádzkovania internetovej stránky. Účelom spracúvania osobných údajov na fakturáciu je správa administratívno-ekonomickej agendy používateľa ako podnikateľského subjektu, ktoré zahŕňa napríklad vytvorenie faktúry, odoslanie faktúry emailom, odoslanie faktúry poštou.

spracúvanie osobných údajov našou spoločnosťou:
v prípade, keď sme ako spoločnosť v pozícii prevádzkovateľa a Vy ako používatelia ste dotknutými osobami.

Toto spracúvanie osobných údajov sa vykonáva na právnom základe podľa § 13 ods. 1 písm. b. zákona o ochrane osobných údajov tzn. spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy.

Spracúvanie Vašich osobných údajov vykonávame za účelom poskytovania služby a prevádzkovania internetovej stránky (vedenie používateľských účtov, interný prieskum fungovania služby a pod.)

Toto spracúvanie osobných údajov sa môže v prípade marketingu vykonávať na právnom základe podľa § 13 ods. 1 písm. a. zákona o ochrane osobných údajov tzn. spracúvanie osobných údajov je vykonávané na základe udeleného súhlasu.

Spracúvanie Vašich osobných údajov v tomto prípade vykonávame za účelom zasielania marketingových informácií ako napr. newslettera.

Osobné údaje spracovávame iba po nevyhnutne dlhú dobu, a to po dobu trvania zmluvného vzťahu medzi nami a Vami v zmysle všeobecných obchodných podmienok.

Naši sprostredkovatelia – kto má k Vašim údajom prístup resp. aké služby využívame

Spracovávaním osobných údajov môžeme poveriť tretiu osobu ako ďalšieho sprostredkovateľa. Osobné údaje nebudú bez Vášho predchádzajúceho súhlasu odovzdávané tretím osobám. V rámci prevádzkovania našej služby sme prijali jednotlivé opatrenia pre ochranu osobných údajov, ktoré sústavne dodržujeme.

Pri prevádzkovaní služby spolupracujeme s tímom ľudí, ktorí návštevníkom internetovej stránky a používateľom služby poskytujú zákaznícku a technickú pomoc a spolupracujú na ďalšom vývoji služby. Z tohto dôvodu sú v nevyhnutnom rozsahu príjemcami osobných údajov. Náš aktuálny tím si môžete pozrieť na našej webovej stránke  www.superfaktura.sk/tim/.

Na internú komunikáciu, emailovú a četovú komunikáciu s návštevníkmi a používateľmi využívame služby od spoločností Slack Technologies, Inc. a Quality Unit, s.r.o., ale častokrát nám píšete so žiadosťou o technickú a zákaznícku podporu aj cez sociálnu sieť Facebook (Facebook Inc. a/alebo Facebook Ireland Ltd). Servery, hosting, databázy, zálohovanie a správa databáz sú poskytované spoločnosťami Digital Ocean LLCWebSupport, s.r.o.Linode LLCAmazon Web Services, Inc.2day.sk,s.r.o. Prostredníctvom spoločností Pay Solutions a.s., Barion Payment Inc a PayPal, Inc. sú vám poskytnuté služby online platieb. Vaše doklady odosiela Zelená pošta s.r.o. a Česká pošta, s. p., služba zasielania SMS priamo cez našu službu je dostupná cez Interactive Marketing, s.r.o. Platbu za využívanie našej služby nám zasielate aj na náš bankový účet založený v Tatra banka, a.s..

Prístup ku komentárom na blogu služby autori blog článkov Ing. Peter Furmaník a JUDr., Soňa Surmová, LL.M.

K zisteniu správania našich návštevníkov a používateľov využívame služby ako Google Analytics, Google data studio a Google reCAPTCHA (ktorý nám povie, či ste, alebo nie ste robot, viz.  Pravidlá ochrany osobných údajov spoločnosti Google a ich Zmluvné podmienky) od spoločnosti Google, Inc.. Tá nám pomáha aj s množstvom ďalšej agendy – ako napríklad vnútrofiremná kooperácia pri práci s dátami a dokumentmi pomocou Google Docs, alebo nám poradí, ktorý zo zákazníkov nám volá vďaka Google Kontaktom.

Na správu emailov využívame aj služby od spoločnosti Apple Inc, Google a na zálohovanie kontraktov a firemných dokumentov službu Dropbox. Správu našich účtovných dokladov má na starosti spoločnosť SIMONTRADE, s.r.o.

Osobné údaje spracovávame najmä v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom.

Vaše práva

V prípade, že my alebo naši sprostredkovatelia spracovávame Vaše osobné údaje spôsobom, ktorý je v rozpore s ochranou súkromného a osobného života alebo v rozpore so zákonom o ochrane osobných údajov, hlavne ak sú osobné údaje nepresné s ohľadom na účel ich spracovania, môžete:
li nás alebo nášho sprostredkovateľa požiadať o vysvetlenieod nás alebo nášho sprostredkovateľa požadovať, aby sme odstránili takto vzniknutý stav.
Ak požiadate o informáciu o spracovávaní Vašich osobných údajov, túto informáciu Vám poskytneme. Máme však právo za určitých podmienok za poskytnutie tejto informácie požadovať primeranú úhradu neprevyšujúcu náklady nevyhnutné na poskytnutie informácie.

Podľa zákona o ochrane osobných údajov máte:

právo na prístup k svojim osobným údajom: máte právo vedieť, aké osobné údaje o Vás spracúvame

právo na opravu: máte právo upozorniť nás na to, že disponujeme osobnými údajmi o Vás, ktoré nie sú správne resp. sú neaktuálne a môžete žiadať ich opravu

právo na vymazanie: máte právo nás požiadať o zmazanie Vašich osobných údajov, ak s nimi narábame nezákonne resp. by sme ich uchovávali dlhšie ako je potrebné

právo na obmedzenie spracúvania: v čase odkedy ste u nás namietli opravu svojich osobných údajov až do času, dokým nevykonáme ich opravu, máte právo na obmedzené spracúvanie

právo namietať spracúvanie: v prípade ak sa domnievate, že nemáme dôvod na spracovávanie Vašich osobných údajov, môžete spracovanie Vašich osobných údajov namietať. V spracovaní Vašich osobných údajov môžeme pokračovať len vtedy, ak preukážeme oprávnené dôvody na ich spracovanie (to sa netýka určenia, uplatnenia a vymáhania nárokov spoločnosti)

právo na prenosnosť: máte právo nás požiadať o prenos Vašich osobných údajov inému prevádzkovateľovi v bežne používanej podobe

právo odvolať súhlas: ak nám udelíte súhlas na spracovanie Vašich osobných údajov, máte právo ho kedykoľvek odvolať a to písomne na info@superfaktura.sk

právo podať návrh na začatie konania na Úrade na ochranu osobných údajov SR: viac informácií na https://dataprotection.gov.sk/uoou/

 

Cookies

V záujme zvýšenia používateľskej prívetivosti používame pre prevádzku našej internetovej stránky tzv. cookies – textové súbory, ktoré sú pri návšteve webových stránok uložené v zariadení návštevníka a používateľa internetovej stránky pre uchovávanie a príležitostné sledovanie pohybu na internetovej stránke, aby ste ich nemuseli zadávať opakovane.

Pre správne fungovanie služby využívame dva typy cookies, a to technické a analytické, ktoré sú nevyhnutné pre správne fungovanie služby. Využívame konkrétne nasledovné cookies:

Technické cookies

Názov cookie Kto pristupuje k informácii a typ cookie Expirácia cookie Opis cookie
no_delete_expense Iba my – cookies z webstránok SuperFaktúry;

HTTP cookie

1 deň Zapamätanie si hodnoty checkboxu, či chceme zmazať náklad pri zmazaní tankovania
no_delete_expense_all Zapamätanie si hodnoty checkboxu, či chceme zmazať náklad pri zmazaní tankovania v multiselecte
disable_register Používa sa ako identifikátor prihlásenia cez sociálne siete, aby nedošlo k registrácii používateľa
recurring_payment Zapamätanie si hodnoty checkboxu, či chce používateľ automatické strhávanie z platobnej karty pri nákupe
coupon 1 mesiac Zapamätanie si šifrovaného kódu kupónu, ktorý používateľ použil
243kas4q3ed Zapamätanie si prihlásenia
LaSID [x2] Unikátne ID používateľa pre ladesk
LaVisitorId [x2] Ladesk unikátne ID návštevníka
offer_mini 1 rok Zapamätanie si zobrazenia ponuky, či má byť minimalizovaná alebo maximalizovaná
copy_on_my_email Zapamätanie si hodnoty checkboxu, či používateľ chce odoslať email aj na svoj email pri odosielaní faktúry emailom
sb-closed Zapamätanie si hodnoty, že používateľ schoval android smart banner
sb-installed Zapamätanie si hodnoty, že používateľ nainštaloval android aplikáciu cez smart banner
dasboardOverview 30 dní Zapamätanie si zakliknutého tabu na dashboarde (Fakturácia, Cashflow)
referal_hash Zapamätanie si affiliate hashu konkrétneho používateľa, cez ktorého sa registroval user
registration_vop Trvalé Zapamätanie si hodnoty checkboxu, či používateľ zaklikol súhlas s verejnými obchodnými podmienkami
registration_newsletter Zapamätanie si hodnoty checkboxu, či používateľ zaklikol súhlas s doručovaním newsletteru
CAKEPHP Unikátny token používateľa pre Cake php

 

Analytické cookies

Názov cookie Kto pristupuje k informácii a typ cookie Expirácia cookie Opis cookie
_gid Iba my – cookies z webstránok SuperFaktúry; 1 deň unikátne ID pro identifikácii návštevníka
_gat Slúži k obmedzeniu a triedeniu používateľských dopytov na Google Analytics
_ga 2 roky Unikátne ID pre identifikáciu návštevníka pre jednotlivú návštevu
referal_url 30 dní Zapamätanie si affiliate url konkrétneho používateľa cez ktorého sa registroval user
PHPSESSID Trvalé Unikátny php session identifikátor používateľa
LaUserDetails [x2] Údaje o používateľovi posielané v prípade technických problémov nášmu supportu
A_auth 1 rok Unikátny token pre ladesk
gpf_language 6 mesiacov Jazyk chatu v ladesku
A_la_sid Trvalé Unikátny token pre ladesk
DSID www.doubleclick.net; HTTP cookie 1 mesiac Unikátne ID pre identifikáciu návštevníka pre jednotlivú návštevu.
IDE 1 rok

 

Všetky vyššie uvedené cookies nie sú využívané za iným ako uvedeným účelom.
Naše aktivity propagujeme aj prostredníctvom sociálnych sietí, ktoré využívajú svoje vlastné cookies. Ak na našej internetovej stránke kliknete na tlačidlá jednotlivých sociálnych sietí (Facebook, Twitter, Google +, Youtube a LinkedIn) budete presmerovaný na konkrétnu sociálnu sieť, ktorá má vlastné informácie o používaní cookies, s ktorými je potrebné vyjadriť súhlas v prípade, ak chcete pokračovať na sociálnu sieť – túto povinnosť nijakým spôsobom nevieme ovplyvniť.
Ak si neželáte, aby sme cookies ukladali vo Vašom zariadení, môžete tomu zabrániť zmenou nastavení resp. preferencií Vášho internetového prehliadača.

 

Záver

S ohľadom na to, že náš zmluvný vzťah je založený na dlhšiu dobu, vyhradzujeme si právo tieto pravidlá v primeranom rozsahu meniť. Aktuálne znenie pravidiel je zverejnené vždy na internetovej stránke a na prípadnú zmenu budete upozornený e-mailom.
Korešpondencia sa bude medzi nami doručovať prostredníctvom elektronickej pošty, a to na Vašu emailovú adresu, resp. na našu emailovú adresu info@superfaktura.sk.
V prípade otázok k týmto pravidlám a k nášmu zmluvnému vzťahu Vám radi poskytneme bezodkladne všetky potrebné informácie. Akékoľvek otázky, návrhy či pripomienky k týmto pravidlám zasielajte na adresu info@superfaktura.sk.
V prípade, ak máte podozrenie, že osobné údaje nespracovávame zákonným spôsobom, prosím neváhajte kontaktovať nášho kolegu Jakuba Alta (kontaktná osoba vo veciach ochrany osobných údajov) na info@superfaktura.sk alebo na tel. č.+ 421 948 881 081. Zároveň sa môžete obrátiť aj na orgán dozoru, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky (viac informácií na https://dataprotection.gov.sk/uoou/).